Supervised training

« Quay trở lại Từ điển

Supervised training (có thể dịch là huấn luyện có giám sát) là cơ chế huấn luyện mô hình thông qua các cặp đầu vào và đầu ra tương ứng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Supervised training," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/10/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/supervised-training/, Ngày truy cập: 01/12/2023.
« Quay trở lại Từ điển