Supervised training

« Back to Glossary Index

Supervised training (có thể dịch là huấn luyện có giám sát) là cơ chế huấn luyện mô hình thông qua các cặp đầu vào và đầu ra tương ứng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Supervised training," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/10/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/supervised-training/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →