Stemming

« Back to Glossary Index

Stemming là kỹ thuật NLP để đưa từ về dạng gốc thông qua việc loại bỏ các tiền tố, phụ tố và hậu tố.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Stemming," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/09/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/stemming/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →