sentiment analysis

« Quay trở lại Từ điển

Quá trình xác định và phân loại các ý kiến ​​được thể hiện trong một đoạn văn bản, đặc biệt là để xác định xem thái độ của người viết đối với một chủ đề cụ thể là tích cực, tiêu cực hay trung lập.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"sentiment analysis," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/04/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/sentiment-analysis/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển