Sampling

« Quay trở lại Từ điển

Trong thống kê và các phương pháp nghiên cứu định lượng, sampling (lấy mẫu) là việc tạo ra một tập hợp các đối tượng được thu thập từ một quần thể thống kê theo một quy tắc nhất định.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Sampling," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/sampling/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển