Sampling

« Back to Glossary Index

Trong thống kê và các phương pháp nghiên cứu định lượng, sampling (lấy mẫu) là việc tạo ra một tập hợp các đối tượng được thu thập từ một quần thể thống kê theo một quy tắc nhất định.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Sampling," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/sampling/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →