RNN

« Quay trở lại Từ điển

Mạng nơ ron hồi quy (RNN) là một lớp các mạng nơ ron nhân tạo trong đó đầu ra từ bước trước được cung cấp làm đầu vào cho bước hiện tại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"RNN," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/rnn/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển