AR

« Quay trở lại Từ điển

Autoregressive – Các mô hình tự hồi quy sử dụng thông tin từ các bước trước và tạo đầu ra tiếp theo. Mạng nơ ron hồi quy (RNN) sinh ra văn bản từ một mô hình ngôn ngữ là ví dụ điển hình của loại mô hình này.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"AR," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/ar/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển