Resampling

« Quay trở lại Từ điển

Resampling là kỹ thuật thực hiện đánh giá trên dữ liệu mẫu nhiều lần để có được ước lượng chính xác hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Resampling," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/resampling/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển