Repository

« Quay trở lại Từ điển

Thuật ngữ này được sử dụng khi bạn sử dụng một hệ thống hệ thống quản lý phiên bản phân tán như Git. Nó nói về kho lưu trữ tất cả các tệp liên quan đến dự án của bạn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Repository," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/repository/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển