Production rule

« Quay trở lại Từ điển

Production rule (luật sinh) là một quy tắc viết lại có thể được áp dụng đệ quy để tạo ra chuỗi ký hiệu mới.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Production rule," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/production-rule/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển