PCA

« Back to Glossary Index

Phân tích thành phần chính (PCA) là một kỹ thuật thống kê sử dụng phép biến đổi trực giao để chuyển một tập hợp các biến tương quan thành tập hợp các biến không tương quan.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"PCA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 20/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/pca/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →