PCA

« Quay trở lại Từ điển

Phân tích thành phần chính (PCA) là một kỹ thuật thống kê sử dụng phép biến đổi trực giao để chuyển một tập hợp các biến tương quan thành tập hợp các biến không tương quan.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"PCA," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 20/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/pca/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển