No Free Lunch

« Quay trở lại Từ điển

Định lý No Free Lunch có thể dịch là (không có bữa trưa miễn phí) phát biểu rằng không có một mô hình nào hoạt động tốt cho mọi bài toán. Các giả định của một mô hình tuyệt vời cho một vấn đề có thể không đúng với một vấn đề khác. Vì vậy, thông thường trong học máy, người ta sẽ thử nhiều mô hình và tìm ra một mô hình phù hợp nhất cho một vấn đề cụ thể.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"No Free Lunch," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 08/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/no-free-lunch/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển