n-gram

« Quay trở lại Từ điển

n-gram là một chuỗi các từ xuất hiện trong một cửa sổ nhất định trong đó n đại diện cho kích thước cửa sổ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"n-gram," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/n-gram/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển