Morphology

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là hình thái từ nó bao hàm các phân tích về cấu trúc của hình vị và các đơn vị ý nghĩa khác như từ, phụ tố, từ loại, thanh điệu, hàm ý.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Morphology," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/09/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/morphology/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển