Minimax

« Back to Glossary Index

Minimax là một quy tắc quyết định được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, lý thuyết quyết định, lý thuyết trò chơi, thống kê và triết học để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp xấu nhất.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Minimax," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/minimax/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →