Minimax

« Quay trở lại Từ điển

Minimax là một quy tắc quyết định được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, lý thuyết quyết định, lý thuyết trò chơi, thống kê và triết học để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp xấu nhất.

« Quay trở lại Từ điển