leave-one-out cross-validation

« Quay trở lại Từ điển

Trường hợp đặc biệt của xác thực chéo (cross-validation) trong đó mỗi mẫu được sử dụng để đánh giá mô hình một lần.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"leave-one-out cross-validation," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 30/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/leave-one-out-cross-validation/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển