Harmonic Mean

« Quay trở lại Từ điển

Giá trị trung bình hài hòa là một loại trung bình số được tính bằng cách chia số lượng quan sát cho đối ứng của mỗi số trong chuỗi.

Harmonic Mean
Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Harmonic Mean," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 26/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/harmonic-mean/, Ngày truy cập: 07/06/2023.
« Quay trở lại Từ điển