Epoch

« Quay trở lại Từ điển

Một epoch được định nghĩa là một lần đi qua toàn bộ tập huấn luyện trong khi huấn luyện một mô hình học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Epoch," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/epoch/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển