Dữ liệu thô

« Back to Glossary Index

Dữ liệu thô là bất kỳ đối tượng dữ liệu nào chưa được xử lý kỹ lưỡng (bằng tay hoặc thông qua phần mềm máy tính tự động.)

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dữ liệu thô," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 11/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/du-lieu-tho/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →