Dữ liệu thô

« Quay trở lại Từ điển

Dữ liệu thô là bất kỳ đối tượng dữ liệu nào chưa được xử lý kỹ lưỡng (bằng tay hoặc thông qua phần mềm máy tính tự động.)

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dữ liệu thô," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 11/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/du-lieu-tho/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển