distillation

« Quay trở lại Từ điển

Distillation (có thể dịch với cụm từ hoa mỹ là Chưng cất tri thức) là một kỹ thuật nén mô hình, theo đó một mạng nơ ron nhỏ (student – học sinh) được huấn luyện bởi một mạng lớn hơn (teacher – giáo viên).

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"distillation," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 29/04/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/distillation/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển