Decision Tree

« Back to Glossary Index

Trong lý thuyết quyết định, một cây quyết định là một đồ thị của các quyết định và các kết quả có thể có của nó. Cây quyết định được sử dụng để xây dựng một kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu mong muốn, hỗ trợ quá trình ra quyết định. 

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Decision Tree," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/decision-tree/, Ngày truy cập: 01/12/2022.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →