Convolution

Convolution là phép tích chập, phép toán cốt lõi tạo nên hiệu quả của các mạng CNN.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Convolution," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/convolution/, Ngày truy cập: 08/04/2020.Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →