Computer Vision

« Quay trở lại Từ điển

Thị giác máy tính là một lĩnh vực trong Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính nhằm giúp máy tính có được khả năng nhìn và hiểu giống như con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Computer Vision," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/computer-vision/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển