computational graph

« Back to Glossary Index

Biểu đồ tính toán là cách biểu diễn các bước tính toán dưới dạng một biểu đồ có hướng. Trong đó mỗi nút tương ứng với các phép toán hoặc hoặc biến.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"computational graph," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/computational-graph/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →