Cognitive science

« Quay trở lại Từ điển

Cognitive science (khoa học nhận thức) là nghiên cứu khoa học liên ngành về tâm trí và các quá trình của nó. Nó xem xét bản chất, các nhiệm vụ và chức năng của nhận thức (theo nghĩa rộng).

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Cognitive science," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/cognitive-science/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển