Classification

« Quay trở lại Từ điển

Classification là bài toán phổ biến trong học máy. Nó có thể dịch là phân lớp hay phân loại. Đây là bài toán yêu cầu một hệ thống xếp các đối tượng vào một nhóm cho trước.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Classification," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/11/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/classification/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển