Classification

« Quay trở lại Từ điển

Classification là bài toán phổ biến trong học máy. Nó có thể dịch là phân lớp hay phân loại. Đây là bài toán yêu cầu một hệ thống xếp các đối tượng vào một nhóm cho trước.

« Quay trở lại Từ điển