CFG

« Quay trở lại Từ điển

Trong lý thuyết về ngôn ngữ hình thức, context-free grammar (CFG) được dịch là ngôn ngữ phi ngữ cảnh, là ngữ pháp mà mọi luật sinh có dạng:

Với A là một ký hiệu nonterminal, α là một chuỗi các ký hiệu terminal hoặc nonterminal, chuỗi này có thể rỗng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"CFG," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/cfg/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển