BLEU

« Back to Glossary Index

BLEU là viết tắt của Bilingual Evaluation Understudy, là phương pháp đánh giá một bản dịch dựa trên các bản dịch tham khảo

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"BLEU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/bleu/, Ngày truy cập: 27/11/2021.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →