benchmark dataset

« Quay trở lại Từ điển

Được dùng để chỉ các bộ dữ liệu tiêu chuẩn được sử dụng và chấp nhận rộng rãi để so sánh khả năng học và dự đoán của các mô hình học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"benchmark dataset," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/benchmark-dataset/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển