Batch

« Quay trở lại Từ điển

Batch là một nhóm (một mẻ, một lô) các mẫu huấn luyện. Việc huấn luyện dữ liệu theo từng lô giúp tăng tốc độ do tận dụng được lợi thế của phép tính ma trận trên GPU.

« Quay trở lại Từ điển