ASI

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của Artificial Super intelligence – Siêu trí tuệ nhân tạo để chỉ các máy tính có năng lực vượt qua khả năng của con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"ASI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/asi/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển