ANI

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của Artificial Narrow Intelligence – (Trí tuệ nhân tạo hẹp) để chỉ năng lực của máy tính trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"ANI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/ani/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển