accuracy

« Quay trở lại Từ điển

accuracy (có thể dịch là độ chính xác) là một số liệu để đánh giá các mô hình phân loại. Thông số này được tính bằng Số dự đoán đúng chia cho Tổng số dự đoán

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"accuracy," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/accuracy/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển