Token

« Back to Glossary Index

NLP – Một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự được ánh xạ làm đầu vào cho các mô hình trong NLP. Trong word embedding, token là chuỗi các ký tự liền kề giữa hai khoảng trắng hoặc giữa dấu cách và dấu chấm.

Blockchain – Token là một loại tài sản kỹ thuật số được phát hành và hoạt động trên một nền tảng Blockchain của các dự án có sẵn mà không sở hữu Blockchain riêng.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Token," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/token/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →