Softmax

« Back to Glossary Index

Trong toán học, hàm softmax, còn được gọi là hàm mũ mềm hoặc hàm mũ chuẩn hóa, là hàm nhận vào một vectơ của chứa K số thực và chuẩn hóa nó thành phân phối xác suất chứa K xác suất tỷ lệ thuận với lũy thừa của các số đầu vào.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Softmax," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/softmax/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →