Open-weights

« Quay trở lại Từ điển

Open-weights (trọng số mở) đề cập đến việc công bố các tham số hoặc trọng số đã được đào tạo sẵn của mô hình mạng nơ-ron.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Open-weights," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/03/2024, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/open-weights/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển