Max Pooling

« Quay trở lại Từ điển

Một kỹ thuật trong mạng CNN dùng để trích ra những đặc trưng có tín hiệu lớn nhất trong một vùng lân cận.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Max Pooling," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/max-pooling/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển