Language Model

« Quay trở lại Từ điển

Mô hình ngôn ngữ là phân phối xác suất trên các chuỗi từ hoặc ký tự. Mô hình này có thể giúp dự đoán từ hoặc ký tự tiếp theo trong một chuỗi các từ hoặc ký tự. Mô hình ngôn ngữ sử dụng mạng nơ ron có kết quả nổi bật hơn so với các phương pháp khác trong các bài toán NLP khác nhau như sinh văn bản, dịch máy, chú thích hình ảnh, OCR…

« Quay trở lại Từ điển