Geometric Mean

« Back to Glossary Index

Trung bình nhân là số trung bình của một dãy các tích số.

Geometric Mean

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Geometric Mean," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 26/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/geometric-mean/, Ngày truy cập: 01/12/2022.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →