Finetuning

« Quay trở lại Từ điển

Thuật ngữ này có thể được dịch là “Tinh chỉnh” – là một quá trình sử dụng một mô hình mạng đã được huấn luyện cho một nhiệm vụ nhất định để thực hiện một nhiệm vụ tương tự.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Finetuning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 17/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/finetuning/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển