Đặc trưng

« Quay trở lại Từ điển

Trong học máy và nhận dạng mẫu, một đặc trưng (feature) là một thuộc tính hoặc đặc tính có thể đo lường riêng lẻ của một hiện tượng đang được quan sát.

« Quay trở lại Từ điển