confusion matrix

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là (ma trận nhầm lẫn), là một bảng hiển thị trực quan hiệu quả của mô hình, đặc biệt là trên bài toán phân lớp nhiều nhãn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"confusion matrix," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/confusion-matrix/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển