Chuyển đổi số

« Quay trở lại Từ điển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ thuật số vào quá trình hoạt động của tổ chức giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Chuyển đổi số," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/chuyen-doi-so/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển