Big data

« Quay trở lại Từ điển

Big data – “Dữ liệu lớn” là một lĩnh vực nghiên cứu về phương pháp phân tích, trích xuất thông tin một cách có hệ thống hoặc xử lý các bộ dữ liệu lớn, phức tạp.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Big data," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/big-data/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển