Beam width

« Back to Glossary Index

Số lượng ứng viên được lựa chọn trong thuật toán Beam Search.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Beam width," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 31/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/beam-width/, Ngày truy cập: 01/12/2022.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →