argmax

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của arguments of the maxima (đối số của giá trị cực đại) là một khái niệm trong toán học dùng để chỉ các điểm hoặc các phần tử trên miền giá trị của một hàm mà tại đó giá trị hàm đạt cực đại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"argmax," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/argmax/, Ngày truy cập: 12/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển