AGI

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của Artificial General Intelligence – Trí tuệ nhân tạo tổng quát là các hệ máy tính có thể hiểu và học hỏi mọi nhiệm vu tư duy của con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"AGI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/agi/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển