Pointer Network

« Back to Glossary Index

Mạng con trỏ là một biến thể của mô hình seq2seq sử dụng attention. Thay vì trực tiếp dịch một chuỗi đầu vào thành một chuỗi đầu ra, chúng tạo ra chuỗi các con trỏ tới các thành phần của chuỗi đầu vào.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Pointer Network," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/pointer-network/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →