Morphology

« Back to Glossary Index

Có thể dịch là hình thái từ nó bao hàm các phân tích về cấu trúc của hình vị và các đơn vị ý nghĩa khác như từ, phụ tố, từ loại, thanh điệu, hàm ý.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Morphology," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 10/09/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/morphology/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →