hyperparemeter

« Back to Glossary Index

Trong học máy, siêu tham số là một tham số có giá trị được đặt trước khi quá trình học bắt đầu. Ngược lại, các giá trị của các tham số khác có được thông qua huấn luyện.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"hyperparemeter," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/hyperparemeter/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →