Dense layer

« Back to Glossary Index

Dense layer hay Fully-connected layer là một lớp cổ điển trong mạng nơ ron nhân tạo. Mỗi nơ ron nhận đầu vào từ tất cả nơ ron lớp trước đó.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dense layer," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/dense-layer/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →